Wat is curatele?

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Curatele betekent dat iemand niet meer zelf rechtshandelingen aan mag gaan. Iets kopen of huren bijvoorbeeld, of geld lenen. Iemand die onder curatele is gesteld, de ‘curandus’, is daarmee handelingsonbekwaam.

Curator

De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld. Zoals een wettige ouder of voogd een minderjarige vertegenwoordigt. De curator beheert het inkomen en het vermogen van deze persoon en behartigt de materiële en niet-materiele belangen. Praktisch gezien is hij/zij bewindvoerder en mentor tegelijk, alleen heeft de curator meer verantwoordelijkheden vanwege de handelingsonbekwaamheid van de persoon die onder curatele staat.

Voor wie is het?

WIE KAN HET AANVRAGEN?

  • In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel aanvragen.
  • Verder kan een partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.
  • Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel aanvragen.
  • Daarnaast kan de Officier van Justitie een verzoek indienen. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen (de betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten).
  • Tenslotte kan de curatele ook worden aangevraagd door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft.
Wat is het verschil?

Het verschil tussen bewindvoering en curatele

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Curatele is een zwaardere maatregel, voor mensen die behalve hun financiële belangen ook hun verdere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Deze maatregel wordt genomen wanneer iemand de gevolgen van zijn/haar handelen niet kan overzien. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt dan ook handelingsonbekwaam verklaard. Vrijwel alle beslissingen moeten in zo’n geval door de curator worden genomen. Voor zover mogelijk zal de curator de wensen/keuzes van de curandus in acht nemen (of in overleg beslissen).